Företrädesemission 2015

Elektroniska versioner av det material som du försöker nå görs tillgängliga på denna webbsida av Vostok Emerging Finance Ltd (”Vostok Emerging Finance”) i god tro och endast i informationssyfte. Varje person som försöker få tillgång till denna webbsida utfäster och garanterar till Vostok Emerging Finance att denne gör det endast i informationssyfte. Materialet riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av prospektet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Vänligen läs detta meddelande noggrant – det gäller alla som läser denna webbsida. Vänligen notera att ansvarsfriskrivningen nedan kan komma att ändras eller uppdateras. Du bör därför läsa hela meddelandet varje gång du besöker sidan.

Att titta på materialet som du försöker nå kan vara olagligt i vissa jurisdiktioner. I andra jurisdiktioner kan det vara tillåtet endast för vissa personkategorier att titta på sådant material. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så.

Notera särskilt att det inte är avsett att något erbjudande avseende att förvärva eller teckna de värdepapper (”Värdepapperna”) som omnämns i materialet ska riktas, eller att någon dokumentation ska översändas, direkt eller indirekt, till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion om det skulle strida mot relevanta lagar eller om det krävs särskild registrering av Värdepapperna i sådan jurisdiktion.

Materialet utgör inte och är inte en del av något erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna sig för Värdepapperna i någon jurisdiktion eller några jurisdiktioner där sådant erbjudande eller sådan överlåtelse är otillåten innan registrering eller kvalificering har skett enligt värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner.

Värdepapperna har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act of 1933 (”Securities Act”), i gällande lydelse, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i Amerikas Förenta Stater och får inte erbjudas eller säljas i Amerikas Förenta Stater eller någon annan delstat i Amerikas Förenta Stater utan föregående registrering eller enligt något tillämpligt undantag enligt Securities Act. Värdepapperna kommer inte heller att registreras eller erbjudas enligt tillämpliga värdepapperslagar i något land, stat, provins, territorium, kommun, län eller jurisdiktion i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion om det skulle strida mot relevanta lagar eller om det krävs särskild registrering av Värdepapperna i sådan jurisdiktion. I enlighet härmed får, såvida inte ett undantag enligt de relevanta värdepapperslagarna är tillämpligt, inte sådana värdepapper erbjudas, överlåtas, återförsäljas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion om det skulle strida mot relevanta lagar eller om det krävs särskild registrering av Värdepapperna i sådan jurisdiktion.

Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbsida, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbsida.

Att göra pressmeddelanden och andra dokument tillgängliga i elektronisk form utgör varken ett erbjudande att sälja eller en uppmaning om att köpa värdepapper i Vostok Emerging Finance och det utgör heller inte en rekommendation av Vostok Emerging Finance eller av någon annan part att sälja eller köpa värdepapper i Vostok Emerging Finance.

Jag bekräftar härmed att jag har läst informationen, villkoren och anvisningarna på denna hemsida och accepterar dessa samt bekräftar att jag inte befinner mig i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av prospektet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.

Jag bekräftar

Jag bekräftar inte