Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok Emerging Finance Ltd.

Pressmeddelande

13 maj 2020

Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok Emerging Finance Ltd.

Årsstämma i Vostok Emerging Finance Ltd (”Bolaget”) hölls onsdagen den 13 maj 2020 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Stureplan 8 i Stockholm.

På stämman hade aktieägarna och depåbevisinnehavarna att ta ställning till de ärenden som framgår nedan.

– Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2019 samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2019. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

– Det beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppelanter, och Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Ranjan Tandon, David Nangle och Milena Ivanova omvaldes som styrelseledamöter. Lars O Grönstedt valdes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2021. Vidare beslutades att ett totalt styrelsearvode om 1 500 000 SEK ska utgå, varav 600 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

– Det beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

– Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021. 

– Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m. 

– Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta ett nytt långsiktigt aktieincitamentsprogram, innefattande beslut om ändring av Bolagets Bye-Laws (bolagsordning) genom införande av ett nytt omvandlingsbart och inlösningsbart aktieslag, definierat som 2020 Plan Shares i Bye-Laws (bolagsordning), och beslut om nyemission av högst 13 640 000 2020 Plan Shares till deltagarna i programmet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Stenlund, CFO: +46 (0) 8-545 015 50

Vostok Emerging Finance är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i tillväxtmarknader. VEF är noterat i Sverige på Nasdaq First North med kortnamnet VEMF SDB.

Vostok Emerging Finance’s Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto Securities AB, +46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com.

Ladda ner release